Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI, REGULAMIN OBIEKTU MILKOWA DOLINA

 

 

I. Proces Rezerwacji Online
 

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:
 

1. Klient otrzymuje możliwość wyboru standardowego pobytu lub oferty bezzwrotnej, które są widoczne w panelu rezerwacji.

2. Wszystkie kwoty podane na stronie są kwotami brutto.

3. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną pobytu standardowego Klient może wybrać dodatkowe opcje.

4. Gwarantujemy rezerwację konkretnego domu.

5. Po wyborze oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku - formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz ewentualne uwagi dotyczące rezerwacji. Klient powinien również prawidłowo zaznaczyć opcję ewentualnych dostawek oraz pobytu zwierząt.

6. Po uzupełnieniu danych w formularzu Klient może dokonać wpłaty zaliczki poprzez na jeden z wybranych sposobów:

- kartą kredytową

- blikiem

- elektronicznym przelewem bankowym

- tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek: 33 1050 1908 1000 0090 8147 4398

7. Transakcje kartą kredytową, blikiem i e-przelewem realizowane są za pośrednictwem tpay.

W przypadku wyboru płatności jednej z tych opcji (karta kredytowa, blik, e-przelew) Klient przekierowywany jest na stronę umożliwiającą wpłatę zaliczki poprzez system obsługi płatności tpay. Po przyjęciu wpłaty przez system Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji. E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę obiektu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłaconą zaliczkę oraz kwotę do dopłaty w obiekcie. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca w obiekcie.

7a. Operatorem kart płatniczych jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490970, NIP: 1181477610, REGON: 016107240, kapitał zakładowy 56.000.000 zł, adres poczty elektronicznej: eservice@eservice.pl, strona internetowa: www.eservice.pl

 

II. Opłaty oraz Anulacja Rezerwacji
 

1. Klient wpłaca wyliczony zadatek w jeden z dostępnych w systemie sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do obiektu.

2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji rezerwacji.

3. W przypadku anulacji rezerwacji tzw. standardowej w terminie uprawniającym do zwrotu (termin podany w poszczególnej ofercie) zaliczka zwracana jest na konto Gościa z którego wpłynęła zaliczka. W przypadku wpłat z kont zagranicznych kwota zwrotu może zostać pomniejszona o prowizję banku lub różnice kursów walut niezależne od obiektu.

4. Przy przedpłacie w wysokości 100% (oferta bezzwrotna) nie ma bez możliwości zmian terminu czy anulacji rezerwacji. Anulacja rezerwacji w ofercie bezzwrotnej wiąże się z utratą pełnej kwoty zadatku.
 

III. Ustalenia Końcowe
 

1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.

2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych tpay.

3. Obiekt oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.
 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, transakcji płatniczych lub w innym zakresie. Reklamacja winna być zgłoszona w dniu wystąpienia uchybień.

2. Milkowa Dolina ma obowiązek świadczyć usługi bez jakichkolwiek uchybień i innych wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Gościa na przykład:

a) pisemnie na adres Milkowa Dolina, ul. Izerska 9, 58-580 Szklarska Poręba,

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@milkowadolina.eu

4. Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Milkową Dolinę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność złożenia reklamacji.

5. Milkowa Dolina ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Gość w tym celu podał adres e-mail. Milkowa Dolina udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Operatorem domów w imieniu właściciela jest: 


BiałaDolina.eu Sp. z o. o., z siedzibą w 58-580 SZKLARSKA PORĘBA, WOLNOŚCI 15, wpisany/a do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000942798 w Sądzie Rejonowym w / dla Wrocław Wydział IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6112815874

 

Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja